2021 IJRSE – Volume 10 Issue 4

International Journal of Research Studies in Education
Volume 10, Issue Number 4
Special Issue on Filipino Research Papers
2021

Table of Contents

 1. Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri
  Noval, Arnel T.
 2. Mga wika sa sining ng kulit: Implikasyon sa kultura at pagtuturo
  Augusto, William Jr., S.
 3. Istilong Voice, Audience, Register at Purpose (VARP) ng mga awitin sa pagsusuring pangnilalaman
  Mandado, Juliet O.; Arnado, Anna Mie M.
 4. Sipat-suri sa piling akda ni Pedro S. Dandan: Implikasyon sa pagtuturo ng maikling kwentong Filipino sa antas tersarya
  Noval, Arnel