2021 IJRSE – Volume 10 Issue 4

International Journal of Research Studies in Education
Volume 10, Issue Number 4
Special Issue on Filipino Research Papers
2021

Table of Contents

 1. Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng kabataan: Isang pagsusuri
  Noval, Arnel T.
 2. Mga wika sa sining ng kulit: Implikasyon sa kultura at pagtuturo
  Augusto, William Jr., S.
 3. Istilong Voice, Audience, Register at Purpose (VARP) ng mga awitin sa pagsusuring pangnilalaman
  Mandado, Juliet O.; Arnado, Anna Mie M.
 4. Sipat-suri sa piling akda ni Pedro S. Dandan: Implikasyon sa pagtuturo ng maikling kwentong Filipino sa antas tersarya
  Noval, Arnel
 5. Pagsipat sa mga salik na nakaimpluwensiya sa varayti at varyasyong leksikal sa wikang Chabacano ng lungsod Zamboanga
  Drapeza, Hanna; Reyes, Aubrey
 6. Marital dilemma on the context of Filipino family: A literary analysis on the work of Diego Atienza Quisao
  Murillo, Paul Vincent; Acala, Michell
 7. Salay-siday: Mga karanasan ng pagbangon pagkatapos ng sakuna
  Galit, Gilbert
 8. COVID-19 pandemic: Hamon sa kahandaan ng mga irosanong gurong magulang sa paaralan at tahanan
  Llaneta, Rolly N.
 9. Pagsasalin at ebalwasyon ng mga panitikang Southern Leyteňo sa wikang Filipino
  Mabalhin, Joel
 10. Maguindanaon-Taw sa Laya epics Balatamay Lumëna, Diwata Kasaripan and Raha Samadaya: A reflection of their addat
  Mangindra, Anesa; Sandoval, Mary Ann
 11. Kaugaliang Pilipino at ang kabataan ngayon tungo sa programang edukasyon sa pagpapakatao
  Mansanadez, Evangeline
 12. Pagsusuri sa kahusayan at kabisaan ng likhang- modyul
  Oclinaria, Avelina