2020 IJRSE – Volume 9 Issue 8

International Journal of Research Studies in Education
Volume 9, Issue Number 8
Special Luminary Issue on Filipino Research Papers
2020

Table of Contents

 1. Translation and cultural analysis of the epic “Datu Somangga and Bubu of Huamianun” of Francisco I. Alzina
  Amat, Aldwin B.
 2. Pagtuklas sa mga piling maikling akda ni P. V. Villafuerte sa realismong pananaw
  Mandado, Juliet O.
 3. Hibik ng mga manggagawang Pilipino sa piling tula ni Amado Vera Hernandez
  Bacalla, Lita A.
 4. Pagdanhay at pagtunghay ng mga naratibong danas dulot ng COVID-19 sa Lipunang Pilipino: Ang bagong kahimtang
  Lagunsad, Rusell Irene L.
 5. Karunungang-bayang Irosanon: Isang pagtalunton
  Llaneta, Rolly N.
 6. Varayti ng wikang Surigaonon: Isang pagsusuri sa ponemang /j/ at /y/
  Camar, Aisah
 7. Mga leyendang Chabacano: Salamin sa pananampalatayang Zamboangueño
  Reyes, Aubrey
 8. Ang senyas: Diskurso ng pagkabansa mula sa mga pangunahing materyal na icon sa 29 na mga obra ng siningsaysay
  Capulla, Rose Pascual; Demeterio, Feorillio Petronilo A. III