Pagsusuri sa leksikon ng wikang Koreano sa kontekstong Filipino batay sa maka-Filipinong indihenisasyon ng salita

2023 IJRSE – Volume 12 Issue 6

Available Online:  28 July 2023

Author/s:

Layoc, Jhon Benedict L.
Polytechnic University of the Philippines, Philippines (jhonlayoc@gmail.com)

Abstract:

The research focuses on the analysis of the lexicon of the Korean language based on the Filipino indigenization of words. Using the theories Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan by Salazar (1991), Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino by Covar (1993) and Mga Batayang Sikolohiyang Pilipino sa Kultura at Kasaysayan by Enriquez (1975) (these were republished in Daluyan: Journal of the Filipino Language of the Universidad ng Pilipinas e-journals in 2015) analyzed Korean words on how they are indigenized in the Filipino context and the role of Filipino culture in giving new meaning to Korean words in the Filipino context. With the constant borrowing and adaptation of different cultures, the knowledge that a culture has is more flourishing. As adaptation occurs, foreign words become the local language of a group. There is an indigenization of words that make up a new and unique Filipino language and psychology.

Nakatuon ang pananaliksik sa pagsusuri ng leksikon ng wikang Koreano na nakabatay sa maka-Filipinong indihenisasyon ng mga salita. Gamit ang mga teoryang Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan ni Salazar (1991), Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino ni Covar (1993) at Mga Batayang Sikolohiyang Pilipino sa Kultura at Kasaysayan ni Enriquez (1975) (ang mga ito ay muling nailathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ng Unibersidad ng Pilipinas e-journals noong 2015) nasuri ang mga salitang Koreano kung paano ito nagkakaroon ng indihenisasyon sa kontekstong Filipino at ang gampanin ng kulturang Pilipino sa pagbibigay ng bagong kahulugan ng mga salitang Koreano sa kontekstong Filipino. Sa patuloy na panghihiram at pag-aangkop ng iba’t ibang kultura mas yumayabong ang kaalamang bayang mayroon ang isang kultura. Sa nangyayaring adapsyon, ang banyagang mga salita ay nagiging lokal na wika ng isang pangkat. Nagkakaroon ng indihenisasyon ng mga salita na bumubuo sa panibago at sariling kalamang bayang dalumat at sikolohiyang Pilipino.

Keywords: lexicon, Korean language, Filipino culture, indigenization of words, Dalumat

PDF

DOI: https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.42

Cite this article:
Layoc, J. B. L. (2023). Pagsusuri sa leksikon ng wikang Koreano sa kontekstong Filipino batay sa maka-Filipinong indihenisasyon ng salita. International Journal of Research Studies in Education, 12(6), 111-121. https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.42