Salikhasik: Integratibong gawaing pananaliksik tungo sa pagpapaunlad ng mga kasanayang pampananaliksik sa mga asignatura sa senior high school

2023 IJRSE – Volume 12 Issue 7

Available Online:  25 August 2023

Author/s:

Layoc, Jhon Benedict L.
Mataas na Paaralang Neptali A. Gonzales, Philippines (jhonlayoc@gmail.com)

Abstract:

This action research SalikHaSik: Integratibong Gawaing Pananaliksik Tungo sa Pagpapaunlad ng mga Kasanayang Pampananaliksik sa mga Asignatura sa Senior High School aims to sow different research to the students with the help of integrative tasks to develop the competencies in research with the use of Project SalikHaSik. Using the focus group discussion, the gathered data from the students shows the relationship of student-content, student-teacher, and student-student (Moore, 1989). It is found that students seen to have more knowledge in writing a research, made research work easier for them, and they have acquired the research competencies. In the continuous usage of integrative tasks as assessment, the competencies in different subjects that has the same output are skewered. Thus, the students are focusing more on the content of the subject matter, the teachers can craft one assessment task, and the collaboration of the students were intensified through the integrative tasks.

Ang kilos-pananaliksik na SalikHasik: Integratibong Gawaing Pananaliksik Tungo sa Pagpapaunlad ng mga Kasanayang Pampananaliksik sa mga Asignatura sa Senior High School ay naglalayong makapagHasik ng mga Saliksik ang mga mag-aaral sa tulong ng integratibong mga gawain upang mapaunlad pa ang mga kasanayang pampananaliksik gamit ang Project SalikHasik. Gamit ang focus group discussion, nakakalap ng mga datos mula sa mga mag-aaral at natugunan ang ugnayang mag-aaral-nilalaman, mag-aaral-guro, at mag-aaral-mag-aaral. Nakita na mas naunaawaan ang pagbuo ng pananaliksik, napagaan ang gawaing pananaliksik at natamo ang mga kasanayan ng mga mag-aaral. Sa patuloy na paggamit ng integrasyon ng mga asignatura bilang pagtataya, natutuhog nito ang mga kasanayang mayroong lamang iisa o pare-parehong awtput para sa bawat asignatura. Nang dahil dito, nagkakaroon ng pokus ang mga mag-aaral sa nilalaman ng paksang-aralin, nakabubuo ng isang gawaing pagtataya ang mga guro at napaiigting pa ang kolaborasyon ng mga mag-aaral sa nasabing gawain.

Keywords: integratibong gawain, pananaliksik, kasanayan, integrasyon, pagpapaunlad ng mga kasanayan

PDF

DOI: https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.48

Cite this article:
Layoc, J. B. L. (2023). Salikhasik: Integratibong gawaing pananaliksik tungo sa pagpapaunlad ng mga kasanayang pampananaliksik sa mga asignatura sa senior high school. International Journal of Research Studies in Education, 12(7), 57-64. https://doi.org/10.5861/ijrse.2023.48